expand_less

Mijn Praktijk

Ik ben logopedist en houd me bezig met communiceren. Alles wat te maken heeft met het begrijpen en produceren van gesproken en geschreven taal, is onderdeel van het werkterrein. Als logopedist bied ik in mijn praktijk therapie en advies aan mensen die problemen ondervinden bij het communiceren. Hier treft u informatie aan over mijn praktijk en over wie ik ben. En geef ik u informatie over de gang van zaken in mijn praktijk en mijn manier van werken. In Wat is logopedie geef ik u meer informatie over logopedie en leg ik uit welke problemen er kunnen zijn en hoe ik die behandelen.


Openingstijden
Maandag 8.00 uur - 19.30 uur
Dinsdag 7.45 uur - 20.00 uur
Woensdag 7.45 uur - 20.00 uur
Donderdag 8.00 uur - 20.00 uur
Vrijdag 7.45 uur - 20.00 uur
Zaterdag gesloten
Zondag gesloten
Wat behandel ik?
 • spraak/articulatie
 • stotteren
 • taal
 • afwijkende mondgewoonten
 • stem
 • adem (o.a. bij COPD, dyspneu, kortademigheid en hyperventilatie)
 • chronisch hoesten
 • lezen- en spelling

 • Een afspraak maken kan zonder verwijzing.
 • Er is geen wachtlijst.
 • Logopedie wordt vergoed door alle verzekeraars.
 • Logopedie <18 jaar wordt volledig vergoed.

Mocht u meer willen weten, kunt u op de onderstaande onderwerpen klikken.

 • expand_moreVerwijzing
  U kunt uitsluitend door uw huisarts of een specialist (KNO-arts, neuroloog, tandarts, orthodontist of anderen) worden verwezen voor onderzoek of behandeling.
 • expand_moreAanmelding
  Wanneer u zichzelf of uw kind aanmeldt, zal gevraagd worden waarom diegene logopedie nodig heeft. Soms wordt er voor extra toelichting contact opgenomen met de doorverwijzende specialist. U kunt zich bij mij aanmelden op de gelijknamige pagina.
 • expand_moreSamenwerking
  Ik werk nauw samen met o.a. huisartsen, orthodontisten, KNO-artsen en psychologen. Maar ook met schoolbegeleidingsdiensten en heb direct contact met basisscholen.
 • expand_moreBehandeling
  De eerste afspraak bij de logopedist bestaat uit een vraaggesprek en een onderzoek. Voor een uitgebreid onderzoek zijn meerdere afspraken noodzakelijk. Na het onderzoek wordt de conclusie met u besproken en wordt beslist of er een behandeling volgt. Iedere behandeling duurt een half uur. In de meeste gevallen wordt er één keer per week behandeld. Een andere frequentie is ook mogelijk. Indien nodig kan de behandeling aan huis plaatsvinden. Tijdens de behandeling wordt er geoefend en het is de bedoeling deze oefeningen thuis te herhalen. Het verloop van de behandeling wordt regelmatig met u besproken. Het aantal behandelingen is afhankelijk van de soort en de ernst van de klacht.
 • expand_moreVergoeding
  De behandeling wordt geheel of gedeeltelijk vergoed door uw zorgverzekeraar. Soms moet er van tevoren een machtiging worden aangevraagd. Afspraken hierover vindt u in uw polisvoorwaarden. De tarieven voor logopedie zijn wettelijk vastgesteld. In de nieuwe basisverzekering zit logopedie in het basispakket, zowel voor kinderen als voor volwassenen. U kunt er van uitgaan dat de praktijk een contract met alle zorgverzekeraars zal sluiten, tenzij de beroepsvereniging NVLF een negatief advies hierover uitbrengt.
 • expand_moreWaarneming
  Waarneming kan nodig zijn in verband met ziekte, vakantie en/of studieverlof. Waarneming zal altijd geschieden door een gediplomeerde logopedist.

Wie ben ik?

Sylvia Hellingman-Rijnvos
Leeftijd 58
Opleiding Logopedist Amsterdam
sinds 1988
Specialisme spraak-en taalontwikkeling op gang brengen bij peuters en afwijkend mondgedragbehandeling (i.r.m. een scheef gebit)

Mijn naam is Sylvia Hellingman-Rijnvos. Ik ben gelukkig getrouwd en ben de trotse moeder van een dochter van 25 jaar en een zoon van 22 jaar oud. Sinds 1988 ben ik werkzaam als logopediste. In 1988 heb ik in Laren N-H in de praktijk gewerkt van A.Vos en in het verpleeghuis in Oudorp. Het werken in de praktijk beviel mij het beste: je kunt alle logopedische stoornissen behandelen en je werkt met zowel kinderen als volwassenen. In 1989 nam ik de praktijk van E. Kramer over in Hoorn en Venhuizen. Aldaar heb ik nauw samengewerkt met kinderfysiotherapeutes. Ineke Heimeriks, 1 van hen, is de grondlegster geweest van de bekende 'motorische remedial teaching'. Door hen en door het volgen van de opleiding 'sensorische integratie' heb ik naar het totale kind leren kijken. In die periode heb ik mij ook gespecialiseerd in de behandeling van dyslectische kinderen. Vanaf 1999 woon ik met mijn gezin in Ter Apel. Na 3 jaren pendelen kon ik de praktijk van M. Zijlstra in Ter Apel en Musselkanaal overnemen. In Ter Apel heb ik inmiddels een eigen praktijkgebouw neergezet en in Musselkanaal werk ik prettig in het gebouw achter de kerk "welkom thuis'. Binnenkort komt daar nog de locatie "de Veenhorst" bij. Voor de kinderen van de scholen de Musselhorst en de St. Antoniusschool ben ik dan uitstekend bereikbaar. De laatste jaren heb ik veel plezier in het zo vroeg mogelijk behandelen van spraak- en taalproblemen bij peuters. Des te eerder de taalproblemen worden verholpen, des te succesvoller verloopt het schooltraject. Ook de vroege behandeling van afwijkende mondgedragingen levert veel op: geen beugel of een veel kortere draagtijd van de beugel van de orthodontist.

Locaties

Ter Apel

Dit is de locatie van mijn praktijk in Ter Apel.

Musselkanaal

Dit is de locatie van mijn praktijk in Musselkanaal.

Contact

Afspraak maken?

Voor aanmeldingen, afspraken en informatie kunt u met de onderstaande gegevens contact met mij opnemen.

Huisnummer: 0599-580081

local_phone

Whatsapp: 06-29043191

chat_bubble_outline

e-mail: sylviahellingman@outlook.com

mail_outline
Telefonisch of per mail kan ik zo spoedig mogelijk een afpsraak maken. Omdat ik geen wachtlijst heb, kan dit zo snel mogelijk en op een tijdstip dat u past.

Privacy

Wij vinden het belangrijk dat de privacy van onze patiënten goed is geborgd. Dit privacyreglement beschrijft hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, waaronder medische gegevens. Als u vragen heeft over het privacyreglement kunt u hiermee terecht bij uw behandelaar. Ook kunt u een e-mail sturen naar sylviahellingman@outlook.com of telefonisch contact opnemen met de praktijk, 06-29043191/ 0599-580081.


Mocht u meer willen weten, kunt u op de onderstaande onderwerpen klikken.

 • expand_moreDefinities
  In dit privacyreglement wordt aan onderstaande begrippen de navolgende betekenis gegeven:
  Gegevens de gegevens die betrekking hebben op een persoon
  Praktijk Logopediepraktijk Sylvia Hellingman-Rijnvos, verwerkingsverantwoordelijke
  Patiënt een patiënt van de praktijk
  Verwerking een bewerking of geheel van bewerkingen met betrekking tot gegevens of geheel van gegevens al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens (artikel 4 lid 2 Algemene Verordening Gegevensbescherming)
 • expand_moreDoelen
  • De praktijk kan de gegevens verwerken voor de volgende doelen:
  • het verlenen van logopedische zorg
  • het declareren van verleende logopedische zorg bij de patiënt of zorgverzekeraar
  • ten behoeve van kwaliteitsdoeleinden
  • wetenschappelijk onderzoek
 • expand_moreDe gegevensverwerking
  1. Om goede zorg te kunnen verlenen worden gegevens over de behandeling vastgelegd in een dossier. Uw behandelend logopedist heeft wettelijk een dossierplicht. De behandelingsovereenkomst vormt de grondslag voor het mogen verwerken van de gegevens. Alleen uw behandelend logopedist en anderen die rechtstreeks betrokken zijn bij uw zorgvraag hebben toegang tot de gegevens voor zover dat nodig is om goede zorg te kunnen verlenen. Daarnaast worden de gegevens gebruikt om de verleende zorg te kunnen declareren.
  2. Als zorgaanbieder is de praktijk wettelijk verplicht te zorgen voor systematische bewaking van de kwaliteit van de geboden zorg. De gegevens kunnen daarvoor worden gebruikt. Wij zullen daarbij niet meer gegevens verwerken dan nodig is. Ook worden gegevens daar waar mogelijk gepseudonimiseerd of geanonimiseerd zodat deze niet (direct) herleidbaar zijn tot individuele personen.
  3. Als wij uw gegevens gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek zal hiervoor voorafgaand om uw toestemming worden gevraagd, tenzij dat niet mogelijk blijkt en de wet toestaat dat de gegevens zonder toestemming van de patiënt worden gebruikt. Wij zullen in beide gevallen niet meer gegevens verwerken dan nodig is. Ook worden gegevens daar waar mogelijk gepseudonimiseerd of geanonimiseerd zodat deze niet (direct) herleidbaar zijn tot individuele personen.
  4. Zorgverzekeraars met wie de praktijk een overeenkomst heeft controleren of gedeclareerde zorg rechtmatig is verleend. Zij kunnen in het kader van materiële controle inzage verlangen in dossiers. De praktijk is gehouden om hieraan medewerking te verlenen.
  5. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, tenzij sprake is van een van de hiervoor genoemde situaties of als u ons hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven.
 • expand_moreBeschrijving van de gegevens
  • De navolgende gegevens kunnen worden verwerkt:
  • naam
  • adres/contactgegevens
  • geboortedatum
  • BSN nummer
  • medische gegevens
  • naam huisarts/andere zorgverleners
  • gegevens van de ouder(s)/wettelijk vertegenwoordiger
 • expand_moreInformatiebeveiliging
  Wij nemen alle passende technische en organisatorische maatregelen die redelijkerwijs mogelijk zijn om de beveiliging van uw gegevens te waarborgen.
 • expand_moreVerantwoordelijke gegevensbescherming
  1. De praktijk heeft een Verantwoordelijke Gegevensbescherming benoemd.
  2. De Verantwoordelijke Gegevensbescherming heeft tot taak binnen de praktijk toezicht te houden op de gegevensverwerking en naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, en is daarbij de eerste aanspreekspersoon.
 • expand_moreToepasselijkheid
  Dit privacyreglement is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens door de praktijk die betrekking hebben op patiëntenzorg en nakoming van de behandelovereenkomst.
 • expand_moreRechten
  1. Als patiënt heeft u het recht te weten dat gegevens over u worden verwerkt. Wij informeren u daarover in algemene zin door middel van dit privacyreglement. Wij, in het bijzonder uw behandelend logopedist, informeert u ook in specifieke gevallen, bijvoorbeeld als een brief aan de huisarts wordt gestuurd over de voortgang of einde van de behandeling.
  2. U heeft als patiënt het recht op inzage in uw gegevens. Ook kunt u een kopie opvragen van het dossier waarin uw gegevens staan. Wij nemen een verzoek tot inzage of kopie zo snel als mogelijk in behandeling. Een kopie wordt bij voorkeur ‘in handen’ gegeven, waarbij wij vragen u te legitimeren met een geldig identiteitsbewijs. Deze voorzorgsmaatregel is om te voorkomen dat uw gegevens bij onbevoegden terechtkomen. Ook biedt het persoonlijk overhandigen de mogelijkheid om eventuele vragen te beantwoorden.
  3. U heeft als patiënt het recht om rectificatie te verzoeken als sprake is van een onjuist- en/of onvolledigheid in uw gegevens. Wij zullen eventuele onjuist- en/of onvolledigheden zo snel als mogelijk aanpassen.
  4. Als u gegevens wilt laten vernietigen kunt u daartoe een verzoek indienen. Wij vragen u om dit verzoek schriftelijk te doen en indien het om medische gegevens gaat zo mogelijk de beweegredenen te vermelden. De behandelend logopedist beoordeelt binnen drie maanden na het verzoek of tot vernietiging wordt overgegaan. Als er een zwaarwegende reden is om het verzoek niet in te willigen, bijvoorbeeld als het informatie betreft die van aanmerkelijk belang is voor een ander dan de patiënt, kan besloten worden om niet tot vernietiging over te gaan. Als uw verzoek wordt afgewezen doen wij dat gemotiveerd.
  5. U kunt als patiënt een verklaring laten toevoegen aan uw dossier. Wij verzoeken u om deze verklaring aan uw behandelend logopedist te overhandigen zodat dit aan uw dossier kan worden toegevoegd.
  6. Bij het uitoefenen van rechten als beschreven in dit artikel geldt ten aanzien van minderjarigen en onder curatele gestelde personen het volgende:
   • Betreft het een minderjarige tot 12 jaar dan worden de rechten door de wettelijk vertegenwoordiger, doorgaans zijn dit de ouders, uitgeoefend
   • Betreft het een minderjarige in de leeftijd van 12 tot en met 15 jaar dan worden de minderjarige en diens wettelijke vertegenwoordiger uitgeoefend
   • Betreft het een minderjarige vanaf 16 jaar dan kan de minderjarige zelf de rechten uitoefenen
   • Betreft het een persoon die onder curatele is gesteld dan worden de rechten door de wettelijk vertegenwoordiger uitgeoefend
 • expand_moreBewaartermijn
  1. Het dossier met behandelinformatie wordt gedurende vijftien jaar na afloop van de behandelingsovereenkomst bewaard, tenzij goed zorgverlenerschap met zich meebrengt dat de gegevens langer worden bewaard.
  2. Voor dossiers met behandelinformatie van minderjarige personen geldt dat de bewaartermijn van vijftien jaar begint te lopen vanaf de leeftijd van 18 jaar.
  3. In andere gevallen dan in dit artikel vermeld worden gegevens niet langer bewaard dan nodig is voor het doel.
  4. Uitzondering op het voorgaande in dit artikel is van toepassing als op uw uitdrukkelijk schriftelijk verzoek gegevens zijn vernietigd.
 • expand_moreGeheimhouding
  Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. Dit betekent dat wij gegevens niet aan derden verstrekken behoudens de hierna genoemde uitzonderingen. Ook leggen wij een geheimhoudingsverplichting op aan onze medewerkers en externe partijen die de praktijk inschakelt ten behoeve van onze activiteiten, zoals bijvoorbeeld leveranciers van software.
  • Uitzondering op de geheimhoudingsverplichting is uitsluitend mogelijk als:
  • u hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven
  • het verstrekken van de gegevens noodzakelijk is voor een goede zorgverlening en de ontvanger, bijvoorbeeld de huisarts, eveneens betrokken is bij de zorgvraag
  • er zwaarwegende redenen zijn om het medisch beroepsgeheim te doorbreken, bijvoorbeeld als sprake is van een noodtoestand in de zin van een conflict van plichten of bij signalen die wijzen op kindermishandeling en/of huiselijk geweld
  • of wij daartoe gehouden zijn op grond van een wettelijke verplichting of in een kracht van gewijsde gegane rechterlijke uitspraak
 • expand_moreWijzigingen
  De praktijk kan het privacyreglement eenzijdig aanpassen, bijvoorbeeld als de wetgeving wijzigt. Wij zullen u in dat geval via onze website informeren.
 • expand_moreKlachten
  Hoewel wij al het nodige doen om uw privacy te borgen kan het zijn dat u niet tevreden bent over de wijze waarop uw gegevens worden verwerkt. Als u een klacht heeft kunt u dit bespreken met uw behandelaar. Deze is te bereiken op 06-29043191/ 0599-580081 of per e-mail sylviahellingman@outlook.com Ook kan schriftelijk een klacht worden ingediend bij Sylvia Hellingman-Rijnvos, praktijkhouder.
  Adres Hanetangerweg 5, 9561 PE Ter Apel.

  Het staat u te allen tijde vrij om uw klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens in te dienen.